investering

EMIR og indberetningspligt

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) trådte i kraft 16. august 2012.

Nedenstående information er primært rettet mod erhvervskunder og lignende. Finansielle modparter bedes kontakte deres rådgiver.

EMIR medfører, at:

  • alle derivathandler skal indrapporteres til et transaktionsregister
  • alle standardiserede OTC-derivathandler skal som udgangspunkt cleares via en central modpart
  • alle ikke-clearede OTC-derivathandler omfattes af særlige krav til risikostyring og risikomitigering

I forordningen skelnes mellem finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, hvor:

  • ’Finansielle modparter’ betegner finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed
  • ’Ikke-finansielle modparter’ betegner enhver virksomhed, som ikke er klassificeret som en finansiel modpart

Eksempler på OTC-derivatkontrakter er renteswaps, valutaswaps, caps, valutaterminsforretninger og obligationsterminsforretninger.

Transaktionsindberetning

For både pengeinstituttet og kunden medfører EMIR, at parterne i en derivattransaktion skal indberette oplysninger om transaktionen til et så­kaldt trans­aktions­register. Indberetningen skal indeholde nærmere deltaljer om derivat­af­talen såsom pris, mængde, handelstidspunkt, oplysninger om modpart med videre.

Erhvervskunder og lignende har mulighed for selv at foretage indberetningen, men det er også tilladt at videredelegere pligten til Sparekassen, som foretager indberetning på vegne af kunden.

Ansvaret for, at der foretages korrekt indberetning på vegne af kunden, er dog fortsat kundens eget ansvar.

Kun privatpersoner er undtaget

Et praktisk relevant spørgsmål er naturligvis, hvornår en kunde falder ind under forordningens definition af et selskab og derved bliver indberetningspligtig. EMIR indeholder ikke en helt klar definition af ikke-finansielle modparter. Efter EMIR er "undertaking" - som på dansk er oversat til "selskaber", jf. artikel 2, stk. 8 og 9, i forordning 648/2012 - indberetningspligtige, jf. artikel 9 i samme for­ord­ning.

Et forsigtigt svar er, at indberetningspligten retter sig mod erhvervskunder, der har et CVR-nr., og som har handlet derivater siden 16. august 2012, hvor EMIR formelt trådte i kraft.

Foreninger og selskaber uden CVR-nummer er dog sandsynligvis ligeledes underlagt indberetningspligten. I sidste ende er det tilsynet, der afgør, om en modpart er/var indberetningspligtig.

Private kunder vurderes ikke at være underlagt særlige forplig­telser under EMIR. Sparekassen er dog forpligtet til at indberette oplysninger om derivat­trans­ak­tioner til transaktionsregistret.

Indberetning på kunders vegne

Erhvervskunder og lignende har mulighed for selv at foretage indberetningen, men det er også tilladt at videredelegere pligten til Sparekassen, som foretager indberetning på kundens vegne. Sparekassen Kronjylland tilbyder kunden at indberette på dennes vegne under forudsætning om, at der er indgået aftale herom, samt at kunden har oplyst en gyldig LEI-kode.

LEI-kode

LEI er en forkortelse for Legal Entity Identifier. LEI-koden er et internationalt registreringsnummer, som kan sammenlignes med et cvr-nummer. EU kræver, at alle virksomheder, som ønsker at købe og sælge finansielle instrumenter har en LEI-kode. Finansielle instrumenter dækker over såvel aktier, obligationer som derivater.

LEI-koden bruges til indberetning af finansielle instrumenter, så myndigheder kan overvåge finansielle transaktioner, forebygge finansielle kriser og afsløre økonomisk kriminalitet.

Når Sparekassen Kronjylland på kundens vegne står for køb eller salg af obligationer i forbindelse med hjemtagelse, indfrielse eller omlægning af kreditforeningslån er en LEI-kode ikke et krav.

Se mere om LEI-koder her.

Hvor får jeg en LEI-kode?

Når du skal have en LEI-kode, skal du bestille den hos en udbyder af LEI-koder. Vi udbyder ikke LEI-koder, men du kan få nærmere oplysninger om de enkelte LEI-udbydere og deres gebyrer ved at søge på nettet.

Der opkræves et oprettelsesgebyr og et årligt vedligeholdelsesgebyr.

Hvem skal have en LEI-kode?

Følgende juridiske enheder skal have en LEI-kode, hvis de ønsker at handle med finansielle instrumenter:

  • Virksomheder, offentlige institutioner og foreninger.

Følgende juridiske enheder skal ikke have en LEI-kode:

  • Privatpersoner og enkeltmandsvirksomheder er ikke omfattet af reglerne om at have en LEI-kode.

Kravet gælder dog stadig for handel med OTC-derivater.

Bemærk: Enkelte unoterede finansielle instrumenter, som ikke bliver handlet på en reguleret markedsplads, er undtaget. Er du i tvivl, kan du kontakte din rådgiver.


Du kan læse mere om EMIR på Finanstilsynets hjemmeside.

Her kan du læse Sparekassens vilkår for EMIR

Sparekassen Kronjyllands standard EMIR-vilkår er beskrevet herunder:

Formålet med disse vilkår er at meddele de vilkår for handel med afledte finansielle instrumenter, som følger af EU-forordning 648/2012 med tilhørende regelsæt, herefter benævnt EMIR samt indgå aftale om, at Sparekassen Kronjylland indberetter oplysninger om derivataftalen til et transaktionsregister på vegne af kun­den.

Vilkårene supplerer Rammeaftale om handel med valuta og værdipapirer mellem kunden og Sparekassen Kronjylland, herefter benævnt parterne.

Vilkårene vedrører kundens kundekategorisering i henhold til EMIR, brug af risikoreduktionstekniker ved derivathandel, Sparekassen Kronjyllands adgang til at videregive information om kundens OTC-derivatforretninger samt Sparekassen Kronjyllands transaktionsindberetning på vegne af kunden.

Ikrafttrædelsesdato og accept

Vilkårene trådte i kraft den 12. februar, 2014. Med kundens underskrift på og returnering af aftalen accepterer kunden Sparekassen Kronjyllands klassificering af kunden samt nedenstående vilkår 1-4.

1. Kundeklassifikation

Ifølge EMIR er kunden enten en finansiel modpart (Financial Counterparty, FC), f.eks. andre penge­institutter, eller en ikke-finansiel modpart (Non-Financial Counterparty, NFC), f.eks. erhvervsvirksomheder. Ikke-finansielle modparter opdeles i ”NFC +” og ”NFC-” afhængigt af værdien af kundens udestående transaktioner (EUR 1-3 mia. afhængig af produkttype).

2. Risikoreduktionsteknikker

2.1 Rettidig bekræftelse

Parterne er enige om at anse forretninger for bekræftet og genbekræftet, når Sparekassen Kronjylland har frem­sendt en bekræftelse til kunden, og kunden ikke gør indsigelse inden slutningen af bankdagen efter datoen for modtagelsen af bekræftelsen.

Sparekassen Kronjylland kan dog altid kræve, at kunden returnerer en kopi af bekræftelsen til Sparekassen Kronjylland i underskrevet stand eller genbekræfter på anden måde.

2.2 Porteføljeafstemning

Sparekassen Kronjylland er forpligtet til minimum med de intervaller, der fremgår nedenfor, at sende en opgørelse over værdien af de enkelte udestående forretninger omfattet af aftalen samt relevante og væsentlige handelsvilkår, der er tilstrækkelige til at identificere de enkelte forretninger.

Gældende for NCF-

Udestående OTC-derivataftaler Afstemningshyppighed
1-100 Årligt
100 - Kvartalsvist

Gældende for NCF+ og FC

Udestående OTC-derivataftaler Afstemningshyppighed
1-50 Kvartalsvist
51 – 499 Ugentligt
500 - Dagligt

Ved modtagelse af opgørelserne over værdien af de enkelte udestående forretninger skal kunden gøre indsigelse over for Sparekassen Kronjylland hurtigst muligt, dog senest inden 5 bankdage, hvis kunden ikke er enig i opgørelserne. Gør kunden ikke indsigelse inden denne frist, er Sparekassen Kronjylland berettiget til at anse opgørelsen for godkendt af kunden.

2.3 Bilæggelse af tvister

Parterne forpligter sig til loyalt at medvirke til at løse eventuelle uoverensstemmelser relateret til aftalen og forretninger indgået herunder.

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om en løsning af en uoverensstemmelse, skal kunden sende en skriftligt meddelelse til Sparekassen Kronjylland, hvori uoverensstemmelsen identificeres, og det anføres, at uover­ensstemmelsen ønskes behandlet som en tvist. Meddelelse herom sendes til emir@sparkron.dk.

Såfremt tvisten ikke er løst inden 5 bankdage efter, at meddelelsen er modtaget, vil Sparekassen Kronjylland behandle tvisten efter Sparekassens særlige interne procedurer for håndtering og løsning af klager relateret til handel med derivater. Dette indebærer, at ledende medarbejdere i Sparekassen Kronjylland inddrages i behandling af tvisten.

Ovennævnte procedure for bilæggelse af tvister afskærer ikke en part fra at benytte øvrige mislig­holdelses­beføjelser i tilfælde af den anden parts misligholdelse af aftalen eller forretninger indgået i henhold til aftalen.

Kunden kan til enhver tid vælge at henlægge sagen til behandling hos domstolene.

3. Videregivelse af oplysninger

EMIR forpligter Sparekassen Kronjylland til at indberette oplysninger om indgåede derivathandler til et transaktionsregister. Formålet med indberetningen er, at oplysninger om de risici, der er knyttet til derivatmarkeder, er nemt tilgængelige for de relevante, kompetente myndigheder. Sparekassen Kronjyllands indberetning af oplysninger om indgående derivathandler til et transaktionsregister og til relevante myndigheder i overensstemmelse med lovgivningen, er ikke en tilsidesættelse af Sparekassen Kronjyllands tavshedspligt.

4. Indberetning på vegne af kunden

4.0

Sparekassen Kronjylland formoder, at kunden er forpligtet til at indrapportere data om indgåede derivataftaler til et registreret transaktionsregister i henhold til EMIR. Sparekassen Kronjylland og kunden har aftalt, at Sparekassen Kronjylland på vegne af kunden indberetter oplysninger om derivataftalen til et transaktionsregister i overensstemmelse med artikel 9 i EMIR i henhold til neden­stående punkter 4.1 – 4.6:

4.1

Kunden har en gyldig LEI-kode og har oplyst Sparekassen Kronjylland om denne.

4.2

Aftalen er direkte knyttet til kundens forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering.

4.3

Sparekassen Kronjylland er berettiget til løbende at videregive alle oplysninger om kunden og om enhver ændring eller ophævelse af kundens indgåede derivataftaler med Sparekassen Kronjylland til et transaktions­register, der er registreret i henhold til artikel 55 eller anerkendt i henhold til artikel 77 i EMIR og til relevante myndigheder, hvis dette er et krav i henhold til denne aftale, gældende lovgivning eller regel­sæt for et transaktionsregister.

4.4

Uagtet denne aftale er ansvaret for, at der foretages korrekt indberetning på vegne af kunden dog stadig kundens.

4.5

Parterne kan med 1 måneds varsel opsige servicen om, at Sparekassen Kronjylland indberetter på vegne af kunden.

4.6

Sparekassen Kronjylland kan ændre vilkårene for indberetning på vegne af kunden uden varsel. Oplysning om ændring af pkt. 4 sker skriftligt, elektronisk eller ved annonce i dagspressen med henvisning til, hvor på Sparekassen Kronjyllands hjemmeside ændringerne kan ses.

 

Læs også

investering vækst

Konti

Fastrente Opsparing: Lås pengene, og få mere i rente

Fastrente Opsparing er for dig, der ønsker en særlig attraktiv rente af pengene på din opsparing mod at binde beløbet i 6 eller 12 måneder.

Kom i Djurs Sommerland til rabatpris!

Kundedag

Ses vi til kundedag i Djurs Sommerland?

Nu er det snart tid til en tur i ruuuuuuutsjebanen, og vi glæder os til at møde dig og din familie! Lørdag 21. september inviterer Sparekassen Kronjylland til kundedag i Djurs Sommerland til rabatpris. Sparekassens kunder har parken helt for sig selv.

Mobiltelefon

Digital sikkerhed

Pas på falske webshops

Vildt lave priser på mærkevarer? Tilmelding af dit betalingskort til Google eller Apple Pay i løbet af betalingen? Det er klare tegn på falske webshops - og dem bliver flere i øjeblikket forsøgt svindlet af.

ECB forventes at sænke renten 6. juni

Status med cheføkonomen

ECB sænker renten - og hvad så?

CHEFØKONOM: Det store spørgsmål er, hvad der kommer til at ske med renten efter juni? Spørger man det finansielle marked, så venter det, at den korte rente samlet set sættes ned med omtrent 1,5 procentpoint over de næste par år.