EMIR-vilkår

Sparekassen Kronjyllands standard EMIR-vilkår er beskrevet herunder:

Formålet med disse vilkår er at meddele de vilkår for handel med afledte finansielle instrumenter, som følger af EU-forordning 648/2012 med tilhørende regelsæt, herefter benævnt EMIR samt indgå aftale om, at Sparekassen Kronjylland indberetter oplysninger om derivataftalen til et transaktionsregister på vegne af kun­den.

Vilkårene supplerer Rammeaftale om handel med valuta og værdipapirer mellem kunden og Sparekassen Kronjylland, herefter benævnt parterne.

Vilkårene vedrører kundens kundekategorisering i henhold til EMIR, brug af risikoreduktionstekniker ved derivathandel, Sparekassen Kronjyllands adgang til at videregive information om kundens OTC-derivatforretninger samt Sparekassen Kronjyllands transaktionsindberetning på vegne af kunden.

Ikrafttrædelsesdato og accept

Vilkårene trådte i kraft den 12. februar, 2014. Med kundens underskrift på og returnering af aftalen accepterer kunden Sparekassen Kronjyllands klassificering af kunden samt nedenstående vilkår 1-4.

1. Kundeklassifikation

Ifølge EMIR er kunden enten en finansiel modpart (Financial Counterparty, FC), f.eks. andre penge­institutter, eller en ikke-finansiel modpart (Non-Financial Counterparty, NFC), f.eks. erhvervsvirksomheder. Ikke-finansielle modparter opdeles i ”NFC +” og ”NFC-” afhængigt af værdien af kundens udestående transaktioner (EUR 1-3 mia. afhængig af produkttype).

2. Risikoreduktionsteknikker

2.1 Rettidig bekræftelse

Parterne er enige om at anse forretninger for bekræftet og genbekræftet, når Sparekassen Kronjylland har frem­sendt en bekræftelse til kunden, og kunden ikke gør indsigelse inden slutningen af bankdagen efter datoen for modtagelsen af bekræftelsen.

Sparekassen Kronjylland kan dog altid kræve, at kunden returnerer en kopi af bekræftelsen til Sparekassen Kronjylland i underskrevet stand eller genbekræfter på anden måde.

2.2 Porteføljeafstemning

Sparekassen Kronjylland er forpligtet til minimum med de intervaller, der fremgår nedenfor, at sende en opgørelse over værdien af de enkelte udestående forretninger omfattet af aftalen samt relevante og væsentlige handelsvilkår, der er tilstrækkelige til at identificere de enkelte forretninger.

Gældende for NCF-

Udestående OTC-derivataftaler Afstemningshyppighed
1-100 Årligt
100 - Kvartalsvist

Gældende for NCF+ og FC

Udestående OTC-derivataftaler Afstemningshyppighed
1-50 Kvartalsvist
51 – 499 Ugentligt
500 - Dagligt

Ved modtagelse af opgørelserne over værdien af de enkelte udestående forretninger skal kunden gøre indsigelse over for Sparekassen Kronjylland hurtigst muligt, dog senest inden 5 bankdage, hvis kunden ikke er enig i opgørelserne. Gør kunden ikke indsigelse inden denne frist, er Sparekassen Kronjylland berettiget til at anse opgørelsen for godkendt af kunden.

2.3 Bilæggelse af tvister

Parterne forpligter sig til loyalt at medvirke til at løse eventuelle uoverensstemmelser relateret til aftalen og forretninger indgået herunder.

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om en løsning af en uoverensstemmelse, skal kunden sende en skriftligt meddelelse til Sparekassen Kronjylland, hvori uoverensstemmelsen identificeres, og det anføres, at uover­ensstemmelsen ønskes behandlet som en tvist. Meddelelse herom sendes til emir@sparkron.dk.

Såfremt tvisten ikke er løst inden 5 bankdage efter, at meddelelsen er modtaget, vil Sparekassen Kronjylland behandle tvisten efter Sparekassens særlige interne procedurer for håndtering og løsning af klager relateret til handel med derivater. Dette indebærer, at ledende medarbejdere i Sparekassen Kronjylland inddrages i behandling af tvisten.

Ovennævnte procedure for bilæggelse af tvister afskærer ikke en part fra at benytte øvrige mislig­holdelses­beføjelser i tilfælde af den anden parts misligholdelse af aftalen eller forretninger indgået i henhold til aftalen.

Kunden kan til enhver tid vælge at henlægge sagen til behandling hos domstolene.

3. Videregivelse af oplysninger

EMIR forpligter Sparekassen Kronjylland til at indberette oplysninger om indgåede derivathandler til et transaktionsregister. Formålet med indberetningen er, at oplysninger om de risici, der er knyttet til derivatmarkeder, er nemt tilgængelige for de relevante, kompetente myndigheder. Sparekassen Kronjyllands indberetning af oplysninger om indgående derivathandler til et transaktionsregister og til relevante myndigheder i overensstemmelse med lovgivningen, er ikke en tilsidesættelse af Sparekassen Kronjyllands tavshedspligt.

4. Indberetning på vegne af kunden

4.0 

Sparekassen Kronjylland formoder, at kunden er forpligtet til at indrapportere data om indgåede derivataftaler til et registreret transaktionsregister i henhold til EMIR. Sparekassen Kronjylland og kunden har aftalt, at Sparekassen Kronjylland på vegne af kunden indberetter oplysninger om derivataftalen til et transaktionsregister i overensstemmelse med artikel 9 i EMIR i henhold til neden­stående punkter 4.1 – 4.6:

4.1

Kunden har en gyldig LEI-kode og har oplyst Sparekassen Kronjylland om denne.

4.2

Aftalen er direkte knyttet til kundens forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering.

4.3

Sparekassen Kronjylland er berettiget til løbende at videregive alle oplysninger om kunden og om enhver ændring eller ophævelse af kundens indgåede derivataftaler med Sparekassen Kronjylland til et transaktions­register, der er registreret i henhold til artikel 55 eller anerkendt i henhold til artikel 77 i EMIR og til relevante myndigheder, hvis dette er et krav i henhold til denne aftale, gældende lovgivning eller regel­sæt for et transaktionsregister.

4.4

Uagtet denne aftale er ansvaret for, at der foretages korrekt indberetning på vegne af kunden dog stadig kundens.

4.5

Parterne kan med 1 måneds varsel opsige servicen om, at Sparekassen Kronjylland indberetter på vegne af kunden.

4.6

Sparekassen Kronjylland kan ændre vilkårene for indberetning på vegne af kunden uden varsel. Oplysning om ændring af pkt. 4 sker skriftligt, elektronisk eller ved annonce i dagspressen med henvisning til, hvor på Sparekassen Kronjyllands hjemmeside ændringerne kan ses.