Årsregnskab: Udlånsvæksten fortsætter

Udlånet steg med 15 procent i Danmarks største sparekasse, og årsresultatet blev 275 millioner kroner før skat.

Sparekassen Kronjylland har gennem flere år vist, at der er en anden strategisk vej end den, de store banker har valgt. Mens de store banker har etableret callcentre og lukket afdelinger, har Sparekassen Kronjylland således åbnet nye afdelinger og fastholdt den lokale personlige rådgiver. At det ikke alene er noget, der tiltaler private kunder bliver mere og mere tydeligt.

- Vi har fastholdt lokal rådgivning også til erhvervslivet, som ellers mange steder er henvist til erhvervscentre i de allerstørste byer eller selvbetjening. Derudover har vi fastholdt fokus på, at vores rådgivere skal have tid til kunderne og give dem den opmærksomhed, de savner andre steder, forklarer adm. direktør Klaus Skjødt som en væsentlig årsag til, at Sparekassen igen i 2016 formår at skabe en markant udlånsvækst.

Hele 15 procent steg udlånet med, og udover vækst i eksisterende afdelinger bidrager seks nye afdelinger også pænt til væksten. Heraf blev de tre etableret i 2015 og tre i 2016. Sparekassen har desuden meldt ud, at den i første kvartal af 2017 åbner en afdeling i Køge.

- Der er ingen tvivl om, at vores strategi med at åbne nye afdelinger har været en stor succes. Samtlige afdelinger ligger minimum på niveau med det budget, vi på forhånd havde lavet og de fleste ligger faktisk et pænt stykke over, fortæller Klaus Skjødt.

- De nye afdelinger koster selvfølgelig nogle penge på kort sigt, og det kan man også se på vores omkostninger. Men som garantsparekasse og dermed selvejende institution kan vi netop tænke længere end bare næste kvartal. Vi har ingen ejere, der forventer et bestemt afkast. Vi skal i stedet skabe en sparekasse for vores kunder, og en sparekasse, der konstant bliver stærkere, så vi også eksisterer både om 25 og 50 år. Åbningen af nye afdelinger er en investering i fremtidig vækst og udvikling.

Disse argumenter gik også igen, da Sparekassen i efteråret gik ud og sagde, at den havde fravalgt negative renter på indlån – både for private og erhvervskunder.

- Det giver ikke mening for mig, at man skal betale renter til banken for at have penge på sin konto. Selv om det koster på bundlinjen, vil vi hellere investere i de langsigtede relationer med vores kunder end at gå efter den hurtige profitmaksimering. Det har vores kunder heldigvis været glade for, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger. Derudover har vi fået ganske mange nye kunder – ikke mindst erhvervskunder – som følge af vores beslutning, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, siger Klaus Skjødt.

Regnskabet for 2016 viser, at Sparekassen Kronjylland trods investeringer i nye afdelinger og lignende formår at tjene penge. Årets resultat før skat er således på 275 millioner kroner, hvilket er 24 millioner kroner bedre end i 2015. Egenkapitalen er dermed steget til godt 3,1 milliarder kroner.

- Og det er naturligvis afgørende, at vi fortsat formår at tjene penge, så vi altid kan tilbyde vores kunder den nødvendige finansiering og leve op til de lovkrav, der konstant bliver skærpet. Derfor skal vi hele tiden finde balancen mellem omkostninger og indtægter, og i det aktuelle regnskab ser denne balance rigtig fornuftig ud, mener Klaus Skjødt, der også med tilfredshed noterer sig, at Sparekassens soliditet fortsat er meget høj. Kapitalprocenten er på 17,2 og giver en overdækning på hele 1,3 milliarder kroner i forhold til Sparekassens individuelle solvensbehov efter tillæg af kapitalbevaringsbufferen.

Årsrapport 2016

Sparekassen Kronjyllands koncernregnskab for 2016 i hovedposter:

Resultatopgørelse
DKK 1.000.000

2016 2015
Netto renteindtægter 647 656
Udbytte af aktier 13 2
Gebyrer og provisionsindtægter 369 367
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -20 -17
Netto rente- og gebyrindtægter 1.009 1.008
Kursreguleringer 68 0
Andre driftsindtægter 27 39
Udg. til personale og administration -739 -677
Af- og nedskrivninger på immaterielle
og materielle aktiver
-56 -48
Andre driftsudgifter -2 -30
- heraf betaling til indskydergarantifonden -1 -28
Netto nedskrivninger* -68 -57
Resultat af kapitalandele 36 16
Resultat før skat 275 251
Skat -53 -52
Årets resultat 222 199
Balance:
Udlån 12.989 11.253
Indlån 15.893 14.764
Garantkapital 649 580
Egenkapital 3.161 2.898
Balance 21.845 19.436
Kapitalforhold:
Kapitalprocent 17,2 15,2
Egentlig kernekapitalprocent 14,7 14,4
Individuelt solvensbehov 9,0 9,2
Solvensmæssig overdækning inkl. kapitalbevaringsbuffer 7,6 6,0
 

*Netto nedskrivninger er nedskrivninger reguleret for overtagne nedskrivninger