Godt regnskab

Sammenlægning, nye afdelinger og øget udlån i Sparekassen Kronjylland, der også har haft Finanstilsynet på besøg.

På bundlinjen for første halvår står et overskud på 130 millioner kroner før skat i den voksende Sparekassen Kronjylland, og samtidig er den grundlæggende basisindtjening steget med otte procent til 167 millioner kroner. Begge dele er adm. direktør Klaus Skjødt tilfreds med.

- Vi har investeret en del penge i en sammenlægning med Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse og oprettelsen af nye afdelinger i København. Det gør os stærkere på lang sigt, men koster selvfølgelig lidt på kort sigt. I lyset af det er jeg meget tilfreds, fortæller Klaus Skjødt, der samtidig glæder sig over, at udlånet er steget pænt.

- Det er tydeligt, at der i samfundet er kommet en større tiltro til fremtiden. Det viser sig eksempelvis i, at både eksisterende og nye kunder låner flere penge hos os. Det håber vi naturligvis vil fortsætte, for vi vil gerne låne endnu flere penge ud, lyder det fra Klaus Skjødt blandt andet med henvisning til et indlånsoverskud på hele 3,7 milliarder kroner. Alt i alt har det været et travlt halvår i Sparekassen Kronjylland, der lagde ud med sammenlægningen med Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, og siden har oprettet afdelinger i henholdsvis Industriens Hus i København City og på Lyngby Hovedgade i Lyngby.

Undervejs var Finanstilsynet desuden på besøg, hvilket dog ikke har haft indflydelse på halvårsregnskabet.

- Vi er selvfølgelig tilfredse med, at Finanstilsynet var enig i vores vurdering af behovet for nedskrivninger på udlån og generelt gav gode karakterer til Sparekassen. De kvitterede blandt andet for, at vi gennem de seneste år har klaret os bedre end sammenlignelige institutter, og det understøtter vores halvårsregnskab jo også.

Klaus Skjødt kan eksempelvis glæde sig over, at nettonedskrivningerne er faldet med 51 procent i forhold til første halvår af 2014. Samtidig har den øgede aktivitet på boligområdet med både konverteringer og handler desuden bidraget pænt til halvårets resultat. Derfor hæver Sparekassen Kronjylland også forventningerne til basisindtjeningen før nedskrivninger fra at nå et niveau på mellem 270 millioner og 290 millioner kroner til mellem 280 millioner og 300 millioner kroner.

- På bundlinjen ser halvårsregnskabet for 2014 lidt bedre ud end dette halvår, men det er alene på grund af engangsindtægter. Kigger vi på den grundlæggende drift, er resultatet i år bedre trods de investeringer, vi har foretaget. Jeg tror på, at den positive udvikling vil fortsætte også i andet halvår. Vi kan se, at vi konstant får nye privatkunder, og vi kan se, at vores egne kunder igen har fået mod på hushandler, tilbygninger og lignende. Samtidig har vi en pæn vækst på erhvervsområdet, så pilen peger i den rigtige retning, mener Klaus Skjødt.

Herunder er nøgletal fra halvårsregnskabet. Det fulde halvårsregnskab kan du se her sparkron.dk/regnskab.

Sparekassen Kronjyllands koncernregnskab for første halvår af 2015 i hovedposter:

2015

2014

Resultatopgørelse
DKK 1.000.000
Netto renteindtægter 324 307
Udbytte af aktier 2 7
Gebyrer og provisionsindtægter 178 143
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -6 -4
Netto rente- og gebyrindtægter 498 453
Kursreguleringer 9 72
Andre driftsindtægter 28 16
Udg. til personale og administration -341 -303
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -23 -29
Andre driftsudgifter -15 -16
- heraf betaling til indskydergarantifonden -14 -15
Netto nedskrivninger* -30 -63
Resultat af kapitalandele 4 12
Resultat før skat 130 142
Skat -24 -19
Halvårets resultat 106 123
Balance
Udlån 10.780 10.003
Indlån 14.441 12.970
Garantkapital 571 608
Egenkapital 2.593 2.563
Balance 18.743 16.914
Kapitalforhold:
Kapitalprocent 14,3 16,5
Kernekapitalprocent 14,3 16,5
Individuelt solvensbehov 9,5 9,2
Solvensmæssig overdækning 4,8 7,3

*Netto nedskrivninger er nedskrivninger reguleret for overtagne nedskrivninger