Grundig undersøgelse tilendebragt

Undersøgelsen blev sat i værk efter bortvisningen af en direktør i sidste uge, og er en udløber af denne sag. Sparekassen Kronjylland har i dag afskediget finanschefen og en medarbejder efter en tilbundsgående undersøgelse, som nu er tilendebragt. Sparekassen er hermed overbevist om, at "der er rent bord".

I sidste uge bortviste Sparekassen Kronjylland direktør Ove F.H. Knudsen for overtrædelse af Sparekassens interne regler for handel med værdipapirer. Ove Knudsen havde i 2008 handlet med værdipapirer i privat regi og gennem en anden bank, men overtrådt Sparekassens interne regler.

På baggrund af sagen valgte ledelsen i Sparekassen Kronjylland at sætte en ekstraordinær, tilbundsgående undersøgelse i gang. Undersøgelsen er både blevet foretaget af et eksternt revisionsselskab, et advokatfirma samt den interne revision, som har gennemgået alle relevante forhold i Sparekassen i 2008.

Alt frem i lyset

"Vi ville være helt sikre på, at alt kom frem i lyset, hvis der skulle være sket noget uretmæssigt i Sparekassens regi. Gennemgangen har desværre vist, at finanschefen og en medarbejder i Fondsafdelingen i 2008 overtrådte Sparekassens forretningsgange med hensyn til handel med værdipapirer. Der er ikke noget, der tyder på, at de to personer har haft personlig vinding ved transaktionerne. Vi har afskediget disse to ansatte, som allerede er stoppet i Sparekassen," forklarer Klaus Skjødt, ordførende direktør i Sparekassen Kronjylland.

I gennemgangen af alle relevante forhold fra 2008 står det klart, at de værdipapirhandler, som har ført til afskedigelsen af de to ansatte, ikke har resulteret i hverken tab eller gevinst til Sparekassen.

Der er heller ingen kunder i Sparekassen, som er berørt økonomisk af værdipapirhandlerne, som kun udgør under 1 promille af Sparekassens samlede værdipapirhandel.

Meget berørte

"Vi tager denne sag meget alvorligt og tager afstand fra det forløb, vi har kendskab til. Det har været meget vigtigt for os at få alle relevante forhold belyst gennem en tilbundsgående undersøgelse, så både Sparekassen og kunderne hurtigt kunne få vished for, at sagen fra 2008 ikke har medført tab for nogen af parterne. Vi har lært meget af sagen. Vi skærper nu forretningsgange vedr. handel med værdipapirer og i den forbindelse styrker vi en særlig funktion, Compliance, så enhver medarbejder kan henvende sig, hvis de måtte få en fornemmelse af, at der er transaktioner, de er usikre på," siger Klaus Skjødt, som tiltrådte som ordførende direktør for et halvt år siden.

Klaus Skjødt lægger stor vægt på, at kunder og Sparekassens sunde forretning ikke er berørt på nogen måder. Sparekassen har en egenkapital på over to milliarder kroner, en solvensprocent på 16,3 procent og en god indtjening.

"Vi har reageret prompte og konsekvent, fordi det skal være synligt for alle, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved, at vi er et troværdigt og stærkt pengeinstitut. Vi ved, at denne sag kan koste imagetab, men vi håber at minimere skaderne ved at vise den handlekraft, som er nødvendig i denne situation," siger Klaus Skjødt.