Cheføkonom anders høyer:

Opsvinget er på sporet og Danmark er tilbage i top 10

 

Opsvinget er fortsat på sporet, da BNP steg med 0,2 pct. i 3. kvartal i forhold til kvartalet før. Det viser nationalregnskabstallene fra Danmarks Statistiks, som blev offentliggjort den 15. november.

I forbindelse udgivelsen blev BNP i Danmark også opjusteret i alle år fra 2008 til 2015. Væksten i de tre seneste år blev således opjustering med samlet 2 pct.-point og niveauet for BNP med 42 mia. kr. i 2015. Hermed er der nu en bedre sammenhæng mellem udviklingen i produktionen og beskæftigelsen i de år.
Opjusteringen betyder samtidig, at Danmark rykker op som nummer 8 i BNP per borger blandt OECD-landene. Hermed er Danmark foran lande som UK, Tyskland og Sverige, jf. figur 1.

Opsving i DK

Figur 1: Landenes placeret blandt OECD-lande i forhold til BNP per borger over tid.


Læs evt. mere om mine kommentarer til det i Børsen

Opjusteringen skyldes tre årsager:

  • Eksporten blev opjusteret gevaldig i perioden, og med knap 60 mia. kr. i 2015. Det skyldes især en bedre opgørelse af handel med varer, der ikke passerer den danske grænse, bl.a. salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet, som indgår i værdiskabelsen i de danske firmaer. Hermed stemmer udviklingen i eksporten også bedre overens med det man måtte forvente givet udviklingen hos Danmarks handelspartnere i perioden.
  • Investeringerne blev opjusteret, hvilket lover godt for det fremtidige produktionspotentiale.
  • Tidligere blev det offentlige forbrug målt på de samlede omkostninger til løn og vareforbrug. Nu forsøger DST også at fange produktivitetsforbedringer i de dele af den offentlige sektor, hvor det er muligt. Ændringen denne gang indebar, at der nu indarbejdes data for sygehustjenester fra 2010 og frem.
DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.