Vi bekæmper hvidvask og terrorfinansiering

Hvidvaskpolitik

Overordnede Strategiske mål på hvidvaskområdet

Det er Sparekassens politik at overholde love og regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Forretningsmodellen beskriver, at Sparekassen ønsker langvarige relationer med sine kunder, hvilket Sparekassen sikrer ved et dybt kundekendskab, hvilket er med til at minimere risikoen på hvidvaskområdet. Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme samt forebyggelse af korruption er ligeledes en integreret del af Sparekassens CSR-politik og Kulturpolitik.

Datterselskaber

Denne politik omfatter udelukkende Sparekassens aktiviteter og ikke dennes datterselskaber. Datterselskaber, som måtte være omfattet af hvidvaskloven, skal have selvstændige politikker og procedurer på området. Der gennemføres årligt en gennemgang af datterselskabers overholdelse af hvidvaskreglerne.

Adfærdsprincipper

Sparekassen tilslutter sig Finans Danmarks 6 adfærdsprincipper om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i pengeinstitutter. Sparekassen deltog i arbejdet med formuleringen af adfærdsprincipperne, og betragter disse som et væsentligt bidrag til at sektoren følger ensartede principper for indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Dette understøtter Sparekassens opfattelse af, at der ikke bør være tale om et konkurrenceparameter, men netop en fælles indsats i sektoren, baseret på fælles adfærd.

Dette betyder, at Sparekassen:

 • Altid sætter etik før profit
 • Følger loven og lovens ånd
 • Gerne vil kigges i kortene
 • Arbejder målrettet med Sparekassens virksomhedskultur
 • Påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
 • Samarbejder med alle interessenter, herunder myndighederne.

For at imødekomme adfærdsprincipperne har Sparekassen, blandt andet, valgt at inddrage forebyggelse af hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet i kulturpolitikken, samtidig med at Sparekassen deltager i forskellige sektorsamarbejder.

Endvidere dedikeres der en informationsside på Sparekassens hjemmeside med oplysning om, hvad Sparekassen gør, for at forebygge hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet.

Arbejdsgange og regler og retningslinjer

Sparekassen har regler og retningslinjer samt interne arbejdsgange, der beskriver kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, underretnings- og noteringspligt, interne kontroller, risikovurdering, risikostyring samt uddannelse af medarbejderne.

Alle processer med relation til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme kræver godkendelse af den Hvidvaskansvarlige.

Kundekendskab

Alle nye kunder skal identificeres og legitimeres. Derudover skal det klarlægges, hvad formålet med kundeforholdet er, og hvad det forventede forretningsomfang er. Desuden skal der gennemføres skærpende kundekendskabsprocedurer, når det er krævet.

Hvis der er tale om juridiske personer, skal ejer- og kontrolstruktur ligeledes klarlægges, og de reelle ejere skal legitimeres. Transaktionsovervågning
Sparekassen har løbende systemmæssig overvågning af kundernes transaktioner.

Alle transaktioner overvåges dagligt og ”alarmer” dannet af systemet undersøgelse yderligere af medarbejdere i AML-funktionen.

Systemet screener alle registrerede og bogførte transaktioner på baggrund af scenarier med afsæt i gældende lovkrav. Scenarierne tilpasses af AML-funktionen.

Formålet med den løbende transaktionsovervågning er at opdage mistænkelige transaktioner og/ eller kontoadfærd.

Mistænkelige transaktioner defineres f.eks. som transaktioner, som afviger fra:

 • kundens normale/historiske adfærd
 • kundens forventede forretningsomfang.

Derudover defineres følgende f.eks som mistænkelige transaktioner:

 • store og/ eller hyppige og/eller usædvanlige udenlandske overførsler
 • transaktioner, hvis hyppighed og mønstre viser mulige tegn på kædesvig
 • korttransaktioner vedrørende store kontanthævninger, umiddelbart efter indbetalinger har fundet sted
 • kontante hævninger foretaget i højrisikolande.

”Alarmerne” behandles af den centrale AML-funktion, som forhold og adfærd på den berørte kundes konti med henblik på at fastslå, om der vurderes at være mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Sparekassen underretter Hvidvasksekretariatet, hvis der er mistanke eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Sparekassen underretter også Hvidvasksekretariatet i de tilfælde, hvor den formodede tilknytning ikke kan påvises, men mistanken ikke kan afkræftes.

Sparekassen sikrer, at behandlingen af mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering sker så effektivt som muligt.

Sanktioner

Sparekassen vil ikke stille betalingstjenester til rådighed for kunder, som er, eller som ønsker at overføre eller modtage betalinger fra personer eller virksomheder, der er omfattet af sanktioner.

Sparekassen foretager terror- og sanktionsscreening af alle kunder. Screeningen sker på baggrund af lister leveret af Dow Jones.

Ved grænseoverskridende transaktioner sker der ligeledes en screening af transaktionen med henblik på at vurdere, om den kan relateres til gældende sanktionerede lande og øvrige terrorrelaterede lande.

Sanktionsscreening af grænseoverskridende transaktioner sker op imod følgende lister:

 • FATF sorte og grå liste
 • FN-sanktionslister
 • EU-sanktioner
 • OFAC-sanktioner
 • Egne lister - vi gennemfører ikke overførsler til Syrien, Iran, Cuba, Sudan, Yemen og Nordkorea

Underretninger

Sparekassen gennemfører underretninger til Hvidvasksekretariatet i overensstemmelse med Hvidvaskloven.

Dette betyder, at såfremt der opstår en mistanke på baggrund af enten en medarbejders opmærksomhedspligt eller på baggrund af systematisk transaktionsovervågning, skal mistanken undersøges, og hvis mistanken ikke kan afkræftes, gennemføres der en underretning til Hvidvasksekretariatet.

Politisk eksponerede personer (PEP)

Sparekassen gennemfører i forbindelse med etablering af kundeforholdet og i kundeforholdets levetid screening af kunden med henblik på at konstatere, om kunden er, har relation til eller er nær samarbejdspartner til en PEP. Screeningen af PEP sker på baggrund af lister leveret af Dow Jones samt Finanstilsynets liste over politisk eksponerede personer.

Løbende ajourføring af kundekendskabsoplysninger

Det følger af Hvidvaskloven, at der løbende skal gennemføres kundekendskabsprocedure, såfremt kundens relevante omstændigheder ændrer sig og i øvrigt ved passende tidspunkter.

Læs også om "Er du kunde i en finansiel virksomhed?" på finanstilsynet.dk

Lån hus

Årsopgørelse

Måske er din årsopgørelse forkert

Både nogle af vores og andre bankers kunder kan opleve fejl i årsopgørelsen for 2022 fra SKAT - eller forsinkelse af den. Det drejer sig særligt om et antal investeringskunder og nogle af de kunder, der har indfriet/oprettet realkreditlån i 2022.

Bolig forberedelse

Produkter

Økonomisk overblik med en budgetkonto

Med en budgetkonto og et årsbudget for familiens økonomi, kan du skabe et godt overblik over, hvad du bruger dine penge på - og dermed have styr på udgifterne.

Få ro i maven med et økonomisk overblik

Rådgivning

Kan du få pengene til at slå til?

Hvis energikrisen og de stigende priser udfordrer din økonomi for meget, så tag fat i din rådgiver. Så kan I sammen kigge på, hvad der skal til for, at du og din familie har råd til hverdagen, mens vinteren raser. Måske er den rette løsning for dig at sætte dit lån i Sparekassen på pause eller få et tjek af økonomien.

Tal økonomi med dit barn gode råd

Børn og penge

Tal økonomi med dit barn

Det er vigtigt, at vi snakker med vores børn og unge om penge og forbrug, så vi kan styrke deres finansielle forståelse.
Se vores gode råd til en sund ungdomsøkonomi - og til at snakke økonomi med dit barn.