Aktier

En aktie er et ejerbevis til en andel af et aktieselskab. Når du køber en eller flere aktier, bliver du medejer af selskabet og du får fremover andel i det pågældende selskabs indtjening.

 

Investorernes forventninger til selskabets indtjeningsevne har stor betydning for udviklingen i kursen på aktien. Den in­vestor, der forventer øget indtjening, vil betale en højere pris for aktien end den, der forventer en lavere indtjening. På den måde afspejler kursværdien på en aktiemarkedets forventning til selskabets frem­tidige indtjeningsevne.

Dette tætte forhold mellem selskabets indtjeningsmuligheder og mulig­hederne for kursstigning er karakteristisk for investering i aktier og vigtig at huske, når man skal for­søge at forstå de risikofaktorer, der generelt knytter sig til investering i aktier.

Det forhold, at afkastet af aktien primært afhænger af, hvor dygtigt markedet vurderer at selskabet er til at tjene penge, bevirker, at kursen på aktier generelt svinger meget. Aktieinvesteringer egner sig derfor bedst til langsigtede investeringer. Dette skyldes, at kursen på aktier som sagt kan svinge kraftigt, men at man på langt sigt må forvente, at virksomhederne giver en bedre forrentning end de mere sikre investeringer i f.eks. obligationer, idet en investor skal kompenseres for den ekstra risiko han påtager sig.

Man kan også tjene penge ved at få udbetalt udbytte fra aktien. Et udbytte er en andel af selskabets resultat. Det bliver typisk udloddet til aktieejerne en gang om året og udbyttets størrelse bliver bestemt på selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen kan dog også bestemme, at der ikke skal udbetales udbytte. Der er således ingen garanti for at få et løbende kontant udbytte fra aktie­inve­steringer.

Risici ved aktier

Risikoen ved at investere i aktier er, at kursen falder til et niveau under den kurs, man købte til. Da kursen på aktier bl.a. bestemmes af forventningerne til selskabets fremtidige indtjeningsevne, er der adskillige faktorer, der med forskellig grad af usikkerhed kan udløse et kursudsving. Det kunne f.eks. være ændringer i den en­kelte virksomheds interne forhold.

Er der tale om aktier i noterede selskaber, vil selskaberne løbende offent­liggøre oplysninger om interne forhold, som kan have betydning for kursdannelsen. Målt ud fra mæng­den af den information som selskabet offentliggør, er der således generelt mindre information om unoter­ede selskaber til rådighed, hvorfor risikoen ved unoterede aktier generelt anses for større end ved noterede aktier.

Derudover er alle aktier undergivet den markedsmæssige risiko, hvor ændringer i konjunktur, oliepris, inflation, rente, politisk situation, krig, fred, forskning/opdagelser og andre skift i virksomhedernes ydre verden spiller ind på aktiernes kurs i positiv eller negativ retning.

Grundlæggende er der således to faktorer, der bestemmer kursen på en aktie: virksomhedens vilkår og samfundets vilkår.

Alt afhængig af hvilken branche selskabet tilhører, vil selskabets aktiekurs reagere forskelligt på kon­krete begivenheder. Nogle selskaber er måske afhængige af prisen på olie og aktiekursen vil derfor reagere på politiske beslutninger, der påvirker olieprisen.

I teorien kan man derfor minimere risikoen fra udefra kommende begivenheder ved at sprede sine aktieinvesteringer. Generelt er det derfor vores anbefaling, at man spreder sine aktieinvesteringer på flere selskaber, brancher og lande.

I praksis bør der mindst investeres i 10 forskellige aktier. Er der ikke penge nok på kontoen til at foretage den nød­vendige spredning af investeringerne, kan det i stedet anbefales at købe investeringsforeningsbeviser, hvor man automatisk får andel i en meget spredt aktieportefølje.

Da aktier, som nævnt, udtrykker en ejerandel af det pågældende selskab, kan aktien reelt set blive værdi­løs, hvis selskabet går konkurs. Man kan dog aldrig tabe mere end den pris, man har betalt for aktien.

Hvis man har udenlandske aktier og dermed investerer i en fremmed valuta, løber man tillige en valutakursrisiko, i forhold til danske kroner.