Den største prisstigning på varer i fire år

I februar steg priserne med 1 procent i forhold til samme måned året før ifølge tal fra Danmarks Statistik. Priserne på varer, som udgøres af bl.a. mad, tøj, møbler, biler, benzin og elektronik, steg med 0,9 pct. i februar i forhold til samme måned sidste år. Det er hermed den højeste vareinflation i fire år.

Den primære årsag til, at inflationen er steget er udviklingen i prisen på olie. I starten af 2016 var olieprisen lav og er sidenhen næsten blevet fordoblet i pris. Det er dermed nu markant dyrere at tanke bilen end for et år siden.

Til gengæld er det blevet billigere at udskifte bilen med en ny. I 2017 er registreringsafgiften nemlig blevet sænket. Det har trukket knap 0,1 procent point ud af inflationen, da nye og gamle biler er blevet billigere.

Selvom inflationen er steget er den fortsat lav i en historisk kontekst. Det forhold, at inflationen har været lav i nu fire år, skyldes at krisen har været lang og at efterspørgslen i økonomien i en lang periode var underdrejet.

Udsigt til stigende inflation over de kommende år

Heldigvis er der nu lys for enden af tunellen. De sidste fire år har dansk økonomi været inde i et opsving og beskæftigelsen er steget med 135.000 personer. Der er i høj grad udsigt til fremgangen i dansk økonomi vil fortsætte.

I takt med at det bliver vanskelligere for virksomhederne at finde den rette type arbejdskraft vil lønningerne også begynde at stige. Det vil trække inflationen delvist med op i løbet af de næste par år. Det er normalt, at lønningerne reagerer med en hvis træghed i forhold til situationen på arbejdsmarkedet. 

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.