Beskæftigelsen fortsætter op i 3. kvartal

Dagens tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af lønmodtagere er steget med godt 10.000 personer i 3. kvartal i forhold til kvartalet før. Det lover godt for det kommende nationalregnskabstal. Det var primært industrien, bygge- og anlægsbranchen samt handel og transport mv. der træk fremgangen i beskæftigelsen.

Beskæftigelsen i branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed var omtrent uændret, hvilket har været billedet igennem hele året.

Malurt i bægeret

Der er dog lidt malurt i bægeret idet antallet af fuldtidspersoner i beskæftigelse var omtrent uændret, dvs. antallet af timer per beskæftiget faldt. Disse tal er dog yderst usikre og skal derfor tages med et ekstra forbehold.

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.