Forbruget tog et hop op i oktober

I oktober steg detailsalget med 0,8 pct. i forhold til september og er nu på det højeste niveau i 5 år. Det var specielt salget af tøj og sko der steg kraftigt. Stigningen er dog mest et udtryk for et vagt tøjsalg i sommermånederne. Det er dog glædeligt, at familierne i høj grad har brugt efterårsferien til at få indkøbt vintertøjet.

Dagens tal bekræfter, at der grundlæggende er fremgang i det private forbrug, trods kvartalsmæssige udsving og at fremgangen er fortsat ind i 4. kvartal 2016. Forbruget bliver også understøttet af, at flere kommer i beskæftigelse og at lønningerne generelt stiger mere end inflationen. Samtidig nyder boligejere godt af stigende boligpriser.

Hermed er opsvinget i dansk økonomi fortsat trukket af både fremgang i den indenlandske efterspørgsel og eksporten. En eksport der især understøttes af, at genopretningen fortsætter hos Danmarks primære handelspartnere, bl.a. Tyskland og USA. Det gør opsvinget mere solidt.

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.