Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Sparekassens bestyrelse indkalder herved – i henhold til vedtægternes § 5 – Sparekassens repræsentantskab til Ordinært Repræsentantsskabsmøde onsdag 21. marts 2018 kl. 17.00 på Sparekassens hovedsæde, Tronholmen 1, 8960 Randers SØ.

Dagsorden for mødet er følgende jf. vedtægternes § 5:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.
3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes, og at garantkapitalen forrentes med 2,5 %. Det svarer til 2,5 procentpoint over Sparekassens almindelig gældende rente for indskud på 3 måneders opsigelse i overensstemmelse med den af bestyrelsen vedtagne forrentningspolitik, som er godkendt den 2. februar 2018.

4) Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer.
a. honorering af bestyrelsens medlemmer

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Per Munkholm Poulsen, som ikke genopstiller pga. alder

Anders Buhl-Christensen, som er villig til genvalg

Per Munkholm Poulsen er valgt som medlem af bestyrelsen udenfor repræsentantskabet – og som særligt pengeinstitutkyndigt medlem jf. vedtægternes § 7, stk. 7. I henhold til vedtægterne skal der derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Vedkommende bliver valgt for en 4-årig periode. Som afløser for Per Munkholm Poulsen indstiller bestyrelsen Leif F. Larsen.

Bestyrelsen indstiller desuden Anders Buhl-Christensen til genvalg for en ny 4-årig periode.

Vedlagt er præsentation af de to kandidater – en detaljeret for Leif F. Larsen, der ikke er kendt af repræsentantskabet samt en kortere præsentation af Anders Buhl-Christensen.

6) Valg af revisorer

PwC indstilles af bestyrelsen til genvalg som ekstern revision.

7) Eventuelt

Publiceret 7. marts 2018 klokken 13.41.


Cookies meddelelse