Cheføkonom anders høyer:

Genopretningen i Europa fortsætter

 

Den seneste måned har en række vigtige nøgletal for euroområdet været lidt bedre end ventet af markedet. Det gælder både erhvervstilliden, forbrugertilliden, detailsalget, ledigheden og de tyske industriordrer. Både erhvervstilliden og forbrugertilliden peger på, at væksten er fortsat i 4. kvartal 2016.

Ledigheden faldt fra 10 til 9,8 procent i oktober, og det er den laveste ledighed siden juli 2009, hvor finanskrisen rasede. Ledigheden er fortsat et stykke over Den Europæiske Centralbank, ECB’s, eget bud på en såkaldt strukturel ledighed på cirka 9 procent (det ledighedsniveau, der giver en stabil lønudvikling). Så længe ledigheden er over dette niveau, er der kun udsigt til moderat lønvækst og dermed kerneinflation. Med det nuværende økonomiske tempo er det realistisk, at ledigheden falder til under 9 procent ved udgangen af 2017.

De fleste indikatorer peger også på, at genopretningen i euroområdet fortsætter, om end stadig i et forholdsvist trægt tempo. For 2017 venter vi en vækst på ca. 1½-1¾ procent. Hermed er vi mere optimistiske end markedet, men på linje med ECB. I løbet af 2016 har der været pæn fremgang i den indenlandske efterspørgsel (forbrug og investeringer). Det gælder også i tidligere kriseramte lande som Spanien og Portugal. På trods af fremgang har eksporten skuffet i 2016. I takt med at den globale vækst forventes at tiltage svagt, er der dog udsigt til, at den europæiske eksport også kommer op i lidt højere gear. Samtidig har Europa forbedret sin konkurrenceevne overfor omverdenen. Det vil også understøtte eksporten.

De fleste indikatorer peger på, at væksten i den indenlandske efterspørgsel vil fortsætte, jf. figuren herunder. Figuren viser halvårlige vækstrater for den indenlandske efterspørgsel. Den statistiske model baseret på økonomiske nøgletal, viser, at væksten i forbruget og investeringerne vil fortsætte i første halvår 2017.

Genopretning i Europa

Der er dog en række mørke skyer i horisonten, som kan skabe usikkerhed. Det gælder ikke mindst udviklingen i den italienske banksektor og de kommende politiske valg. Men det er vores vurdering, at det vil kræve en helt ukontrollerbar udredning af den italienske banksektor at ødelægge opsvinget.
I starten af december var der rentemøde i ECB.

USA er godt i gang med rentenormaliseringen

På den anden side af Atlanten er opsvinget længere fremskredent, og den amerikanske centralbank, Fed, har påbegyndt en normalisering af de lave renter. 14. december valgte Fed at hæve den ledende rente med 0,25 procentpoint til intervallet 0,5 til 0,75 pct. Det er vigtigt at understrege, at renteniveauet fortsat er meget understøttende for den økonomiske aktivitet.

På mødet hævede de også forventningerne til rentestigningerne (fra ½ pct.-point til ¾ pct.-point) i løbet af 2017. Samlet fik det renterne i USA til at stige. Fed fremhævede blandt andet den positive udvikling på arbejdsmarkedet som en drivkraft for deres beslutning.

Jobrapporten for november viste en stigning i den private beskæftigelse uden for landbruget på 156.000 personer. Beskæftigelsen er steget med knap 190.000 personer om måneden i gennemsnit over det sidste år. Det er et godt stykke over det underliggende potentiale fra den voksende befolkningsstørrelse. Hermed stiger presset på arbejdsmarkedet fortsat. Det kan også aflæses i ledigheden, som er faldet til 4,6 procent. Det vil sætte sig i fortsat tiltagende lønvækst og dermed inflation. Begge nøgletal er vigtige for Fed’s beslutninger om fremtidige rentestigninger.

At det amerikanske opsving er inde i en god gænge, blev bekræftet af erhvervstillidsindikatoren for servicesektoren for november (ISM), som steg til indeks 57,2. Det indikerer fremgang i sektoren, da det er over den neutrale grænse på 50. På linje med markedet venter vi en vækst i USA på 2¼ procent i 2017. Hvis Trump får gennemført sine finanspolitiske planer, vil væksten blive stærkere.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.