EMIR og indberetningspligt

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) trådte i kraft 16. august 2012.

Nedenstående information er primært rettet mod erhvervskunder og lignende. Finansielle modparter bedes kontakte deres rådgiver.

EMIR medfører, at:

  • alle derivathandler skal indrapporteres til et transaktionsregister
  • alle standardiserede OTC-derivathandler skal som udgangspunkt cleares via en central modpart
  • alle ikke-clearede OTC-derivathandler omfattes af særlige krav til risikostyring og risikomitigering

I forordningen skelnes mellem finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, hvor:

  • ’Finansielle modparter’ betegner finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed
  • ’Ikke-finansielle modparter’ betegner enhver virksomhed, som ikke er klassificeret som en finansiel modpart

Eksempler på OTC-derivatkontrakter er renteswaps, valutaswaps, caps, valutaterminsforretninger og obligationsterminsforretninger.

Transaktionsindberetning

For både pengeinstituttet og kunden medfører EMIR, at parterne i en derivattransaktion skal indberette oplysninger om transaktionen til et så­kaldt trans­aktions­register. Indberetningen skal indeholde nærmere deltaljer om derivat­af­talen såsom pris, mængde, handelstidspunkt, oplysninger om modpart med videre.

Erhvervskunder og lignende har mulighed for selv at foretage indberetningen, men det er også tilladt at videredelegere pligten til Sparekassen, som foretager indberetning på vegne af kunden.

Ansvaret for, at der foretages korrekt indberetning på vegne af kunden, er dog fortsat kundens eget ansvar.

Kun privatpersoner er undtaget

Et praktisk relevant spørgsmål er naturligvis, hvornår en kunde falder ind under forordningens definition af et selskab og derved bliver indberetningspligtig. EMIR indeholder ikke en helt klar definition af ikke-finansielle modparter. Efter EMIR er "undertaking" - som på dansk er oversat til "selskaber", jf. artikel 2, stk. 8 og 9, i forordning 648/2012 - indberetningspligtige, jf. artikel 9 i samme for­ord­ning.

Et forsigtigt svar er, at indberetningspligten retter sig mod erhvervskunder, der har et CVR-nr., og som har handlet derivater siden 16. august 2012, hvor EMIR formelt trådte i kraft.

Foreninger og selskaber uden CVR-nummer er dog sandsynligvis ligeledes underlagt indberetningspligten. I sidste ende er det tilsynet, der afgør, om en modpart er/var indberetningspligtig.

Private kunder vurderes ikke at være underlagt særlige forplig­telser under EMIR. Sparekassen er dog forpligtet til at indberette oplysninger om derivat­trans­ak­tioner til transaktionsregistret.

Indberetning på kunders vegne

Erhvervskunder og lignende har mulighed for selv at foretage indberetningen, men det er også tilladt at videredelegere pligten til Sparekassen, som foretager indberetning på kundens vegne. Sparekassen Kronjylland tilbyder kunden at indberette på dennes vegne under forudsætning om, at der er indgået aftale herom, samt at kunden har oplyst en gyldig LEI-kode.

LEI-kode

I henhold til den finansielle lovgivning i og udenfor EU er en erhvervskunde og lignende, der handler derivater, forpligtet til at have en LEI-kode.

Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode består af 20 cifre. Den er unik for en given virksomhed og kan derfor anvendes til at identificere denne.

Hvordan opretter jeg en LEI-kode?

En dansk virksomhed kan for eksempel oprette en LEI-kode gennem følgende udbydere:

  • NordLEI (www.nordlei.org) – på siden kan du vælge dansksproget tekst 
  • London Stock Exchange/UnaVista i U.K. (www.lseg.com/LEI)
  • WM Datenservice i Tyskland

Tryk her og åbn vejledning i at oprette LEI-kode hos London Stock Exchange.

Du kan læse mere om LEI-koder på Finanstilsynets hjemmeside.

Du kan læse mere om EMIR på Finanstilsynets hjemmeside.

Her kan du læse Sparekassens vilkår for EMIR