Lille underskud i Sparekassen Kronjylland

Basisindtjeningen overstiger forventningerne, men ekstraordinære poster påvirker regnskabet negativt i den solide sparekasse.

2011 blev et år, hvor det var dyrt for Sparekassen Kronjylland at have et stort indlånsoverskud og en stærk likviditet. Udgifter til Indskydergarantifonden og kursreguleringer trækker nemlig regnskabet i et lille minus, selv om basisindtjeningen er steget betragteligt.


- Det er naturligvis utilfredsstillende at præsentere et underskud, men jeg er glad for, at den underliggende drift er sund og bevæger sig i den rigtige retning, ligesom regnskabet viser, at vi fortsat er blandt landets mest solide pengeinstitutter, fortæller administrerende direktør Klaus Skjødt.

Årets resultat efter skat viser et minus på knap 21 millioner kroner. Indtjeningen på både renter og gebyrer er steget pænt, nedskrivningerne ligger lidt under niveauet for 2010, men er fortsat præget af den økonomiske krise. Udgifterne til personale og administration er steget, men det hænger primært sammen med opkøb af afdelinger i både 2010 og 2011 samt opstarten af en Private Banking afdeling.

- Vi har den kapitalmæssige styrke til at investere os ud af den økonomiske krise, og det koster selvfølgelig lidt på kort sigt, men langsigtet er jeg sikker på, at disse investeringer bliver en god forretning. Det ser vi jo også allerede i den øgede basisindtjening, fortæller Klaus Skjødt blandt andet med henvisning til købet af Fjordbank Mors’ afdeling i Aarhus.

Det mest negative i regnskabet er kursreguleringer og udgifter til Indskydergarantifonden. Kursreguleringerne er kraftigt præget af gældskrisen i Sydeuropa og kraftige fald på aktiemarkederne. Udgifterne til Indskydergarantifonden bliver fordelt i forhold til mængden af indlån, og derfor betyder Sparekassen Kronjyllands indlånsoverskud på mere end en milliard kroner, at bidraget bliver relativt stort – i 2011 blev det 19 millioner kroner.

- Der er altså tale om nogle ekstraordinære poster, som rammer regnskabet. Men ser vi frem mod 2012, ser udviklingen meget positiv ud. Samtidig er det værd at understrege, at underskuddet er ganske beskedent i forhold til Sparekassens samlede forretningsomfang, og derfor rykker det ikke noget på Sparekassens soliditet, understreger Klaus Skjødt.

Det bliver blandt andet bevist via egenkapitalen på 2,2 milliarder kroner samt solvensprocenten på 16,7. Det giver en solvensoverdækning på 7,2 procentpoint, hvilket svarer til 879 millioner kroner. Samtidig har Sparekassen Kronjylland uden problemer indfriet statsgaranterede obligationer for 1,5 milliarder kroner i løbet af året, så den nu er helt fri fra statsgaranterede obligationslån. Sparekassen Kronjylland har et indlånsoverskud på mere end en milliard kroner og har derfor ingen planer om at benytte Nationalbankens nye lånemuligheder.

Sparekassen Kronjylland forventer næste år at hæve basisindtjeningen yderligere blandt andet som følge af en løbende tilgang af nye kunder. Basisindtjeningen, der er resultatet inden kursreguleringer, nedskrivninger, resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder samt skat, blev i år på 151 millioner kroner. Det er 20 til 30 millioner kroner bedre end forventningerne ved indgangen til året, ligesom det er en klar forbedring i forhold til 2010, hvor basisindtjeningen var på 127 millioner kroner. I 2012 forventer Sparekassen Kronjylland, at basisindtjeningen stiger yderligere til mellem 175 og 185 millioner kroner.

28. februar 2012