Pænt overskud

Pænt overskud i offensive Sparekassen Kronjylland.

Den voksende sparekasse lander resultat på 130 millioner kroner før skat

Faldende nedskrivninger og stabile indtægter betyder, at Sparekassen Kronjylland også for 2014 opnår et pænt resultat. På bundlinjen står således 130 millioner kroner før skat, hvilket administrerende direktør Klaus Skjødt betegner som tilfredsstillende.

Finanstilsynet har netop gennemført et ordinært besøg i Sparekassen Kronjylland, og konklusionerne herfra er indregnet i regnskabet. Da rapporten formentlig først er klar i juni, hverken kan eller må Sparekassen dog fortælle nøjagtigt, hvordan konklusionerne lyder.

- Men som det fremgår af regnskabet, har vi nedskrevet værdien af vores domicilejendomme med et væsentligt beløb, mens vores netto nedskrivninger på udlån er 49 millioner kroner bedre end i 2013. Så også i lyset af Finanstilsynets besøg synes jeg, at vi kan tillade os at være tilfredse, fortæller Klaus Skjødt.

Et godt 2014 får dog ikke sparekassen til at hvile på laurbærrene. Tværtimod er Sparekassen Kronjylland blandt andet begyndt 2015 med en sammenlægning med Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse og konkrete planer om at åbne nye afdelinger i Lyngby og i København City.

- Som garantsparekasse har vi mulighed for at tænke langsigtet, fordi der ikke står ejere og analytikere og forlanger et bestemt resultat hvert kvartal. Det giver os mulighed for at investere i fremtidig indtjening i form af dygtige medarbejdere, nye afdelinger og nye forretningsområder. Vi tror fortsat på, at de fysiske afdelinger er en vigtig del af vores forretning. Derfor åbner vi gerne nye i takt med, at vi har de rigtige placeringer og ikke mindst de rigtige personer, som det er tilfældet i København. I forbindelse med regnskabet gennemfører vi ydermere en tilpasning af det eksisterende afdelingsnet, så det er fremtidssikret i forhold til de kommende års konkurrence og kundebehov.

Sparekassen lægger således per 4. maj tre afdelinger sammen med naboafdelingen. Det drejer sig om Havndal afdeling, der bliver lagt sammen med Øster Tørslev afdeling, Gjern afdeling, der bliver lagt sammen med Hammel afdeling og Dronningborg afdeling, der bliver lagt sammen med Nordre afdeling på Mariagervej i Randers.

Sparekassen hører fortsat til blandt landets stærke pengeinstitutter med en kapitalprocent (tidl. solvensprocent) på 15,2 og et individuelt solvensbehov på 9,7 procent. Det er således en overdækning på hele 779 millioner kroner. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at Sparekassen sidste år indfriede Finansiel Stabilitets garantkapital på 94 millioner kroner. Den havde Sparekassen Kronjylland i lighed med de fleste af landets øvrige sparekasser indbetalt i forbindelse med Bankpakke 1. Sparekassens stærke kapitalforhold gjorde det også muligt at købe DLR aktier for 50 millioner kroner i forbindelse med en større sektortransaktion i efteråret.

- Jeg mener, vi samlet set står rigtig stærkt i forhold til både at give vores nuværende kunder den bedst mulige rådgivning og samtidig udvikle forretningen med nye kunder og afdelinger. Vi kigger hele tiden på, hvordan vi på lang sigt skaber den bedst mulige sparekasse for kunderne. Derfor er det helt afgørende med det stærke økonomiske fundament, som vi står på, slår Klaus Skjødt fast.

Yderligere info kan fås hos adm. direktør Klaus Skjødt via 89 12 24 13.

Herunder kan du se hovedposter fra resultatopgørelse, balance og kapitalforhold.
Den fulde årsrapport finder du på sparkron.dk/regnskab

Sparekassen Kronjyllands koncernregnskab for 2014 i hovedposter:

      2014   2013
           
Resultatopgørelse        
DKK 1.000.000
 
Netto renteindtægter   616   624
Udbytte af aktier   8   10
Gebyrer og provisionsindtægter   310   274
Afgivne gebyrer og provisionsindtægter   -10   -10
           
Netto rente- og gebyrindtægter   924   898
           
Kursreguleringer   9   54
Udg. til personale og administration   -604   -566
Afskr. på materielle aktiver   -95   -39
Andre driftsudgifter   -29   -41
- heraf betaling til indskydergarantifonden -28   -31  
Netto nedskrivninger*   -133   -182
Resultat af kapitalandele   20   11
           
Resultat før skat   130   157
           
Skat     -29   -34
           
Årets resultat   101   123
           
           
Balance          
           
Udlån     9.854   9.995
Indlån     12.999   13.270
Garantkapital   524   588
Egenkapital   2.451   2.431
Balance   16.714   16.993
         
Kapitalforhold:        
         
Kapitalprocent   15,2   16,6
Kernekapitalprocent   15,2   16,6
Individuelt solvensbehov   9,7   9,5

*Netto nedskrivninger er nedskrivninger reguleret for overtagne nedskrivninger