ECB: Et skridt nærmere højere renter

Helt som ventet valgte ECB at holde renten uændret på dagens rentemøde. Det interessante ved mødet var, at ECB ændrede i deres kommunikation om den potentielle fremtidige pengepolitik. Tidligere gav de udtryk for, at ECB var klar til at øge deres stimulering af økonomien i tilfælde af dårligere tider, mens de ikke nævnte hvad der ville ske, hvis økonomien fortsat overraskede positivt. Denne bias er nu ændret, så det negative forløb er udgået.  

Med dagens ændring og nye prognose anerkender ECB i højere grad, at det går rigtig godt i økonomien og at deres tro på stigende inflation er steget. Hermed signalerer de også, at deres månedlige opkøb af obligationer snart stopper og at den første rentestigning er rykket tættere på. Her venter vi fortsat, at den kommer i starten af 2019.

Regner man med at skulle bo længe i ens ejerbolig, er dette umiddelbart et gunstigt tidspunkt at skifte til et fastforrentet lån, hvor renten fortsat er rimelig lav. Specielt når man nu kan se slutningen af rentefestet ude i horisonten.

Inflationen skal op i 2018 før ECB stopper opkøbsprogram og fokus kan skifte mod stigende korte renter

Det altgørende for om ECB stopper deres opkøbsprogram i slutningen af 2018 er, at inflationen kommer yderligere op. Dermed vil det også være bestemmende for, hvornår ECB hæver renten første gang, hvilket vil påvirke de danske boligejere med rentetilpasningslån.

inflation euroområdet

Nordeuropa skal levere inflationen

For at få inflationen op er det dog helt afgørende, at få højere lønstigninger. Virksomhederne overfører nemlig til en vis grad lønningerne over i priserne. Det gælder specielt i servicesektoren, hvor produktivitetsvæksten er lavere. Prisudviklingen i servicesektoren udgør samtidig en betragtelig andel af den samlede inflation.

Her skal man se til Nordeuropa og primært Tyskland og Holland for at finde kilden til de stigninger i inflationen, der er nødvendig for ECB i 2018. I for eksempel Tyskland er ledigheden faldet til det laveste niveau siden sammenlægningen af Øst- og Vesttyskland. Her er det bestemt plausibelt at lønvæksten kommer op i år, hvilket den seneste overenskomst indenfor det meget vigtige metalområde bekræfter. Inklusive bonusser var der tale om lønstigninger på 3½-4 procent om året de næste to år.

For på trods af markante fald i ledigheden i lande som Spanien og Portugal går der stadig noget tid før presset på arbejdsmarkedet for alvor er stort nok i Sydeuropa til at løfte lønvæksten i de lande.

 

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.