Forårsoptimismen hos forbrugerne fortsætter op

Forbrugertilliden er opgjort til 7,4 i april. Hermed har forårsoptimismen hos forbrugerne fået endnu et nøk op i forhold til sidste måned, hvor tallet hed 6,2. Det er det højeste niveau siden august 2015.

Forbrugernes syn på egen økonomi er steget - heldigvis

Det er specielt forbrugernes syn på deres egen økonomiske situation, der er blevet forbedret.  Danskerne ser generelt mere positivt på deres økonomiske situation.

-          Det er selvfølgelig i sig selv meget positivt, at forbrugerne vurderer, at deres egen økonomi er blevet bedre. Men det er også vigtigt for samfundsøkonomien. Inflationen er nemlig steget i de seneste måneder, hvilket kan tage lidt fart ud af forbrugsvæksten. Hvis den nuværende pæne vækst i det private forbrug skal fortsætte, er det derfor vigtigt, at forbrugernes syn på deres egen økonomi fik et nøk op, siger Cheføkonom i Sparekassen Kronjylland, Anders Høyer.

Samtidig er forventningen om en lavere arbejdsløshed steget endnu mere.

-          Det giver en større tryghed for familierne. Foruden at være et gode i sig selv, kan det medvirke til løfte det private forbrug. 

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.