Ledigheden falder med 1 million personer i euroområdet i 2017

De seneste måneder har en række vigtige nøgletal for euroområdet været lidt bedre, end de finansielle markeder havde ventet. Det gælder både erhvervstilliden, forbrugertilliden, detailsalget, ledigheden og de tyske industriordrer. Både erhvervstilliden og forbrugertilliden peger på, at væksten er fortsat i 4. kvartal 2016.

De fleste indikatorer peger på, at genopretningen i euroområdet fortsætter i 2017 efter tre år med tiltagende aktivitet og en fremgang i beskæftigelsen på godt 4,5 millioner personer. I 2017 venter vi en vækst i bruttonationalproduktet, BNP, på ca. 1,75 procent. Hermed er vi mere optimistiske end markedet, men på linje med Den Europæiske Centralbank, ECB. Den stigende produktion vil skabe fremgang i beskæftigelsen og sænke ledigheden med ca. 1 million personer. Det vil bringe ledigheden tæt på det såkaldte strukturelle niveau, som er det ledighedsniveau, der giver en stabil lønudvikling. Det kan medvirke til at øge lønvæksten i slutningen af året og dermed inflationen. Den stigende oliepris det seneste halve år betyder, at energipriserne ventes at stoppe med at trække inflationen ned. Samlet er der dermed udsigt til, at inflationen vil være højere ved udgangen af 2017. Det øger sandsynligheden betragteligt for, at ECB udfaser sit ekstraordinære opkøb af obligationer. Hermed vil de lange renter stige ved udgangen af året.   

2016 har budt på en pæn vækst i den indenlandske efterspørgsel på forbrug og investeringer i euroområdet. Det gælder også i tidligere kriseramte lande som Spanien og Portugal, hvor der nu har været solid vækst i BNP tre år i træk. De økonomiske nøgletal giver et indtryk af, at der også i 2017 vil være en fin fremgang i den indenlandske efterspørgsel i euroområdet.

På trods af en mindre fremgang har eksporten i euroområdet skuffet i 2016 og været den primære årsag til en afdæmpet BNP-vækst i 2016. I takt med at den globale vækst forventes at tiltage, er der dog udsigt til, at den europæiske eksport også kommer op i lidt højere gear i 2017. Samtidig har Europa forbedret sin lønkonkurrenceevne overfor omverdenen. Det vil også understøtte eksporten.

Der er dog flere mørke skyer i horisonten, som kan skabe usikkerhed. Det gælder ikke mindst udviklingen i den italienske banksektor og det kommende præsidentvalg i Frankrig. Men det er vores vurdering, at det vil kræve en helt ukontrollerbar udredning af den italienske banksektor at ødelægge opsvinget. 

Usikkerheden om, hvilke konsekvenser Brexit kommer til at få for det fremtidige handelssamarbejde mellem EU og Storbritannien spøger stadig. Vi venter ingen endelig klarhed i 2017. Til marts ventes Storbritannien at aktivere Artikel 50 og derved formelt at melde sig ud af EU. Herefter har parterne to år til at forhandle spillereglerne for det fremtidige samarbejde, mens den eksisterende samarbejdsform fortsætter. Det betyder også, at selve realøkonomien i euroområdet ikke ventes at blive synderligt påvirket af Brexit i 2017. 

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.