Byggeboom i København af nye boliger – og flere er på vej

De stigende priser på ejerlejligheder de seneste år har skubbet til byggeaktiviteten i København. Byggeriet af nye boliger er steget med 215 pct. på tre år og nærmer sig niveauet i 2007. I 2016 blev der færdiggjort 3000 boliger i Københavns Kommune. Det stigende udbud af boliger i Københavns Kommune vil være med til at dæmpe prisudviklingen på lejligheder, som er steget kraftigt i pris de senere år.

Det er normalt, at udbuddet af boliger reagerer langsomt på stigende boligpriser. Det skyldes, at det tager tid at planlægge et byggeri, hente godkendelser, ordne finansiering og få lavet selve byggeriet. Det er også årsagen til, at det først var i 2014, at antallet af fuldførte byggerier for alvor steg i København på trods af, at prisen var steget de foregående to år. Sidenhen er antallet af fuldførte byggerier steget yderligere.

 byggeboom KBH

Antallet af tilladte byggerier indikerer, at udbuddet af nye boliger vil stige yderligere. Grundlæggende er det også nødvendigt med flere boliger i København da flere og flere fortsat flytter til hovedstaden. Men det kan ikke afvises, at der indenfor de næste par år kommer et så stort udbud af boliger, at priserne på lejligheder og rækkehuse i København stagnerer eller ligefrem falder. Specielt, hvis renterne også begynder at stige. Det oplevede man i starten af 2007, hvor det stigende udbud af boliger i København medvirkede til, at prisen på lejligheder faldt. Modsat hvad mange tror, begyndte boligerne altså at falde før finanskrisen startede og faldet tog så ekstra fart under krisen.

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.