Dagens rentemøde i ECB medførte små stigninger i de lange renter

På dagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB) blev det besluttet at forlænge perioden, hvor centralbanken opkøber obligationer fra medlemslande i eurozonen. Opkøbsprogrammet var planlagt til at udløbe marts 2017, men det var forventet i markedet, at der ville komme en forlængelse. Opkøbet vil fra april 2017 være på 60 milliarder euro om måneden mod i øjeblikket 80 milliarder euro. Det er lavere end forventet, men modsat har ECB også forlænget opkøbet helt til december, hvilket også er lidt længere end ventet. ECB forbeholder sig også retten til både at forlænge programmet og forhøje opkøbene på et senere tidspunkt. Det blev ikke diskuteret på mødet, hvornår programmet skal udfases. 

På mødet valgte ECB at fastholde deres styrende renter uændret. Da ECB valgte at forlænge deres opkøbsprogram til december 2017 kan vi tidligst forvente stigende korte renter i 2018. Vælger ECB at følge samme strategi som Den Amerikanske Centralbank, hvor opkøbsprogrammet først udfases før renten hæves, sker rentestigningerne tidligst i andet halvår 2018. Det skyldes, at det vil tage omtrent 6 måneder at udfase opkøbsprogrammet. Det skal gå rigtig godt i euroområdets økonomi, hvis de korte renter skal stige tidligere.

ECB ændrede også deres regler for, hvilke obligationer de må købe. Det betyder, at de kommer til at købe relativt flere obligationer med kort løbetid end tidligere. Dette kombineret med lidt lavere månedlige opkøb har medført en lille stigning i de lange renter (ca. 0,05 pct.-point på de 30-årige danske realkreditobligationer med fast rente). 

ECB forventer fortsat moderat økonomisk vækst i eurozonen

ECB forventer vækst i BNP på ca. 1½-1¾ pct. om året fra 2016 til 2019. Inflationen i eurozonen vil også i de kommende år være alt for lav (0,2 pct. i 2016 til 1,3 pct. i 2017). Først i løbet af 2019 vil inflationen for alvor nærme sig ECB’s inflationsmålsætning.

ECB påpegede, at der fortsat er risiko for, at den økonomiske vækst kan bremse op. Det er også i det lys, at man skal se forlængelsen af opkøbene.

Cheføkonom

Anders Høyer
ah@sparkron.dk
+45 89 12 24 05
+45 26 87 92 82

Uddannet Cand.oecon fra Århus Universitet med fokus på makroøkonomi, finansiering og statistik.
Tidligere ansat som chefkonsulent i Finansministeriet. Her arbejdede han blandt andet med konjunkturprognoser, konsekvensberegninger af økonomisk politik, og havde ansvaret for det overordnede samfundsøkonomiske forløb i 2025-planen.

Har undervist både på Århus Universitet og på Copenhagen Business School.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.