CSR-politik

Sparekassen Kronjylland har gennem hele sin historie været en aktiv del af de lokalsamfund, hvor den har drevet afdelinger. Da Sparekassen blev stiftet skrev de fem stiftere blandt andet:

”Det er vort kæreste Ønske ved denne indretnings Bestyrelse at stifte saa megen Gavn som muligt”.

Derfor er det også naturligt, at Sparekassen i dag bliver drevet efter et formål om at være i balance. En balance, der består af Sparekassens fire primære interessenter – kunder, medarbejdere, Sparekassen og samfundet.

Det er i ånden af denne historie og denne ambition, at Sparekassens samfundsmæssige tiltag skal ses. Derfor er CSR-politikken også naturligt inddelt i de fire overskrifter, der indgår i Sparekassens formål.

Kunder:

Sparekassens kunder er naturligvis levebrødet, da det er her, Sparekassen tjener sine penge. I Sparekassen ønsker vi dog ikke blot en kortsigtet og hurtig indtjening på vores kunder, vi ønsker langvarige relationer – helst gennem hele livet.

Derfor er der også nogle klare etiske kodeks for rådgivningen i Sparekassen – retningslinjer, der rækker udover det almindelige rådgivningsansvar. Eksempelvis må en rådgiver i Sparekassen aldrig rådgive om/sælge produkter, som rådgiveren ikke selv fuldt ud forstår.

Gennem sparring med Sparekassens kunder ønsker vi at bidrage til, at den enkelte kunde får bedre økonomiske muligheder. I forhold til erhvervskunder er Sparekassens ambition, at vores rådgivning skal være med til at udvikle og styrke den enkelte erhvervskunde og dermed også bidrage til vækst i de lokalområder, hvor Sparekassen har afdelinger.

Sparekassen henvender sig nemlig primært til kunder med tilknytning til Sparekassens naturlige markedsområde.

Medarbejdere:

Sparekassens medarbejdere er ikke blot en ressource for Sparekassen, de er også en integreret del af det, der er Sparekassen. Det kommer til udtryk ved, at Sparekassen både skal være en tryg og udviklende arbejdsplads.

Gennem mange år har Sparekassen brugt væsentligt mere end gennemsnittet i sektoren på kurser og uddannelse, både fordi det er afgørende, at rådgiverne er klædt på til at rådgive kunderne, og fordi det er væsentligt for den enkelte konstant at blive udviklet både fagligt og personligt.

Ved sygdom har Sparekassen stor fokus på at støtte og hjælpe, og det gælder både ved alvorlig sygdom hos en medarbejder eller dennes nærmeste pårørende. Alle ansatte har desuden som en del af ansættelsen en sundhedsforsikring, der eksempelvis kan bruges ved fysioterapeut, kiropraktor eller i det private hospitalsvæsen.

Via Sparekassens intranet og på anden vis bliver medarbejderne desuden løbende opfordret til at benytte hæve-sænke funktionen i deres borde og på anden vis aflaste sig selv. På hovedsædet er desuden et motionsrum, som alle medarbejdere har fri adgang til at benytte, ligesom der er mulighed for at låne en af Sparekassens ferieboliger.

Alle medarbejdere over 58 år bliver tilbudt en seniorsamtale og eventuelt en seniorordning med færre ugentlige arbejdstimer. Sparekassen ønsker at støtte op om, at medarbejderne kan blive på arbejdsmarkedet længst muligt.

Sparekassen bidrager både økonomisk og på forskellige andre måder til medarbejdernes foreninger – Personaleforening og Kunstforening. Foreningerne er med til at binde medarbejderne sammen og derigennem give en større arbejdsglæde.

Sparekassen:

Ofte har en virksomhed ikke sig selv som en af de væsentligste interessenter, men da Sparekassen er en selvejende institution, er der selvsagt ingen ejere. Skal Sparekassen blive ved at udvikle sig til glæde for kunderne, medarbejderne og samfundet er det derfor nødvendigt, at Sparekassen selv indgår i den rette balance.

Sparekassen skal være en virksomhed, der er til at stole på. En virksomhed, der ikke blot skaber gode resultater, men samtidig er respekteret for den måde, de bliver skabt på.

Vi er en garantsparekasse med cirka 35.000 garanter. Det er helt almindelige mennesker, der har indskudt op til 20.000 kroner i ansvarlig kapital, derfor ønsker Sparekassen at knytte garanterne til sig og give dem adgang til nogle særlige oplevelser og fordele. Eksempelvis er der hvert andet år garantmøder med indlæg, spisning og underholdning, ligesom garanterne løbende bliver holdt opdaterede med, hvad der sker i Sparekassen.

Ved valg af leverandører er kundeforhold et væsentligt parameter, hvis leverandøren er konkurrencedygtig. Da Sparekassen primært har lokale erhvervskunder, betyder det samtidig, at Sparekassens indkøb primært bliver lagt i de lokalområder, hvor vi har afdelinger. I Sparekassens indkøbspolitik står desuden, at Sparekassen fremadrettet ønsker at opprioritere produkter og varer forsynet med miljømærke eller energimærke jfr. Miljøstyrelsens vejledninger.

Samfundet:

Helt grundlæggende ønsker Sparekassen at støtte op om aktivitet og liv i de lokalområder, hvor vi driver afdeling. Det gælder uanset, om lokalområdet er en større by som Aarhus eller et mindre bysamfund som Ørsted. Derfor bruger Sparekassen årligt meget store beløb på såvel sponsorater som deciderede donationer via Sparekassens gavefond.

I forhold til større sponsorater lægger vi afgørende vægt på, at sponsoratet er til glæde for alle parter. Samtidig går vi aktivt ind i vores sponsorater for at støtte modtageren og udvikle det fælles produkt mest muligt.

Gavefonden lægger vægt på at støtte nye aktiviteter. Gavefondens midler skal således ikke gå til driftstilskud til eksisterende aktiviteter, men understøtte udvikling.

Sparekassen deltager desuden i eksempelvis netværk for iværksættere, hvor vi med vores viden kan understøtte den lokale aktivitet og den lokale vækst. Derudover er vi aktive i handelsstandsforeninger, borgerforeninger og lignende, hvor vi ligeledes kan være med til at skabe liv og udvikling i lokalområderne.

Mange unge mennesker kommer i disse år i uføre, fordi de på et tidligt tidspunkt stifter dyr gæld uden at overveje konsekvenserne. Sparekassen ønsker at være med til at lære unge om privatøkonomi, og det gør vi blandt andet ved undervisningen på folkeskoler og uddannelsesinstitutioner. Egne kunder bliver desuden tilbudt en rådgivningssamtale, når de bliver 18 år, hvor grundlæggende begreber og problemstillinger bliver behandlet.

Sparekassen bidrager desuden til uddannelsen af unge mennesker ved årligt at ansætte et relativt stort antal finansøkonompraktikanter, ligesom der er etableret et graduate-forløb for nyuddannede akademikere. Vi mener, at det er vigtigt som lokal virksomhed at bidrage til uddannelsesmulighederne for områdets unge mennesker. Derfor tilbyder vi også løbende praktikophold for folkeskoleelever, der på den måde kan få en fornemmelse for, hvordan arbejdslivet i et pengeinstitut er. Sparekassen har desuden løbende personer i jobtræning.

Ambitioner for fremtiden

Sparekassen ønsker i stigende grad at synliggøre de ting, vi bidrager til i samfundet. Det gælder både via egne medier og den lokale presse.

På sponsorsiden ønsker vi at skærpe fokus på partnerskaber, ligesom vi i stigende grad vil støtte nye tiltag og aktiviteter og gøre disse levedygtige frem for at støtte allerede velfungerende aktiviteter. Begge dele vil i højere grad bidrage med værdi til lokalområderne end passive sponsorkroner.

Sparekassen gennemfører løbende medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Det er vores mål konstant at sikre tilfredse medarbejdere.

Godkendt på bestyrelsesmødet 22. juni 2016


Cookies meddelelse