Politik for det underrepræsenterede køn

Måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i Sparekassen Kronjyllands ledelse.

 

1. Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen

Den kønsmæssige fordeling blandt Sparekassens bestyrelsesmedlemmer udgør i 2016 følgende: 83 % mænd og 17 % kvinder. Medregnes de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, er fordelingen 89 % mænd og 11 % kvinder.

Det er bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 2020 skal udgøre 33 %. Det bemærkes i den forbindelse, at kvalifikationer altid skal veje tungere end køn.

2. Politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i Sparekassens øvrige ledelsesniveauer

Denne politik har til hensigt at skabe grundlaget for en mere ligelig fordeling mellem kønnene i Sparekassens øvrige ledelsesniveauer.

Ved øvrige ledelsesniveauer forstås de øvrige ledende stillinger, der ikke relaterer sig til bestyrelsen eller direktionen, og hvor lederen har medarbejderansvar – det vil fx sige områdedirektører, afdelingsdirektører, souschefer, gruppeledere og fagchefer.


2.1 Mål

Det er Sparekassen Kronjyllands overordnede mål at tilvejebringe en mere lige fordeling af mænd og kvinder i ledelsen.

Sparekassen ønsker at kunne følge op på udviklingen af kønssammensætningen i ledel­sen, samt have mulighed for at justere indsatsen undervejs i forhold til de mål, der er sat.

Sparekassen betragter mål og måltal som et effektivt værktøj til at sikre fremdrift og nå resultater.

Sparekassen har opstillet følgende konkrete mål:

1.    Sparekassens medarbejdere skal uanset køn opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger.

2.    Andelen af kvindelige ledere skal øges fra et aktuelt niveau på 27 % til 33 % inden år 2020.


2.2 Strategi

Sparekassen ønsker en mere ligelig fordeling mellem kønnene i ledelsen. Der skal i­gang­sættes initiativer på de områder, hvor det er nødvendigt.

Sparekassen ønsker en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn.

Sparekassen ansætter ledere under den præmis, at den bedst egnede altid ansæt­tes/­udnævnes uanset køn.

 
2.3 Karriereudvikling

Sparekassen ønsker at inspirere medarbejdere, som udviser både vilje og evner, til at blive en del af pengeinstituttets ledelse.

Sparekassen tilbyder alle medarbejdere mulighed for at udvikle relevante faglige og personlige kom­petencer gennem deltagelse i uddannelsesaktiviteter. Det er Sparekassens mål, at kvinder og mænd generelt deltager ligeligt i disse tilbud efter aftale med nærmeste leder og Sparekassens personaleafdeling.

3.  Afrapportering

Sparekassen oplyser i forbindelse med årsrapportens ledelsesberetning om politikken, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået.   

4. Årlig gennemgang af måltal og politik

Bestyrelsen skal gennemgå måltal og politik en gang om året med henblik på at tilpasse de opstillede måltal og den udarbejdede politik til Sparekassen Kronjyllands udvikling.

 

Godkendt af bestyrelsen 14. december 2016.


Cookies meddelelse