Politik for det underrepræsenterede køn

Måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i Sparekassen Kronjyllands ledelse.

Formål

Formålet med denne politik er, at beskrive Sparekassens arbejde med at opstille måltal for det underrepræsenterede køn.

Sammensætning af medarbejdere i Sparekassen Kronjylland

Generelt

Sparekassen har fokus på, at øge andelen af det underrepræsenterede køn i Sparekassens ledelse. Sparekassens øverste ledelse er bestyrelsen. Den øvrige ledelse omfatter, områdedirektører, afdelingsdirektører, erhvervskundedirektører, erhvervskundechefer, privatkundechefer samt én revisionschef, i alt 95 ledende medarbejdere. Sparekassen har foretaget udregningerne på baggrund af antal fuldtidsstillinger.

Bestyrelsen

Sparekassens bestyrelse består af 9 medlemmer - fire repræsentantskabsvalgte, tre medarbejdervalgte og to valgt udenfor repræsentantskabet, grundet særlige kompetencekrav. I bestyrelsen er aktuelt ét kvindeligt medlem. Når Sparekassen hverver medlemmer til bestyrelsen, opfordres alle medlemmer af repræsentantskabet uanset alder, køn og politisk holdning til at stille op. Sparekassens bestyrelse lader i indstillingen til repræsentantskabet til enhver tid, kompetencer vægte tungere end køn, og opfordrer ligeledes repræsentantskabet hertil. Det endelige valg til bestyrelsen afgøres af repræsentantskabet.

Sparekassen har en målsætning om, at der i 2020 er 33 % kvindelige medlemmer af bestyrelsen. For at opnå det opstillede måltal, skal antallet af kvinder i bestyrelsen øges fra en, til tre medlemmer inden udgangen af 2020.

I 2016 var antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer en, svarende til 11,11 %. Der er i 2017 fortsat kun ét kvindeligt medlem, af bestyrelsen.

Øvrig ledelse

Sparekassens øvrige ledelse er defineret som medarbejdere med personaleansvar.

Sparekassens øvrige ledelse består af:

  • 1 Direktør
  • 9 Områdedirektører
  • 64 Afdelingsdirektører
  • 2 Erhvervskundedirektører
  • 9 Erhvervskundechefer
  • 9 Privatkundechefer
  • 1 Revisionschef

Ud af den samlede øvrige ledelse på 95 er 22 kvinder, hvilket svarer til 23,16 %.

Sparekassen ønsker, at der i 2020 skal være 33 % kvindelige ledere i den øvrige ledelse. For at opnå det opstillede måltal, skal antallet af kvindelige ledere øges fra 22 til 31 fuldtidsstillinger.
Sparekassen ønsker som udgangspunkt, at ledende stillinger skal besættes af interne kandidater. Sparekassen giver derfor alle medarbejdere mulighed for, at udvikle sig fagligt og personligt, med henblik på, at kunne inspirere medarbejdere der udviser evne og vilje til, at blive en del af Sparekassens ledelse.

Dog har Sparekassen fokus på, at kandidatens kompetencer og egnethed går forud for køn.

I 2016 var der 23 kvindelige ledere i Sparekassen, svarende til 24,21 %. Ultimo 2017 er der 22 kvindelige ledere, svarende til 23,16 %, hvilket vil sige, at Sparekassen har mindsket andelen af kvindelige ledere siden seneste opgørelse med 1,05 % fuldtidsstillinger.

Sparekassen har i 2017 haft 16 ledige stillinger på ledelses niveau, hvoraf 3 af stillingerne efterfølgende er blevet besat af kvinder.

Initiativer og tiltag for at øge andelen af det underrepræsenterede køn

Sparekassen har følgende tiltag for, at øge andelen af det underrepræsenterede køn i Sparekassens ledelse:

  • Alle stillinger på ledelsesniveau opslås både internt og eksternt
  • Alle medarbejdere opfordres til at ansøge uanset køn.
  • For, at sikre lige muligheder for begge køn, skelner Sparekassen ikke mellem køn ved tilbud om videreuddannelse og personlig udvikling.

Afrapportering

Det fremgår af Sparekassens ledelsesberetning i årsrapporten, hvorvidt det opstillede måltal er opfyldt ved årets afslutning, samt hvilke tiltag Sparekassen iværksætter for, at øge andelen af det underrepræsenterede køn. Der foretages ligeledes en vurdering af, hvilke mål der er nået, samt en beskrivelse af, hvilke forventninger der er til arbejdet fremadrettet.

Godkendelse og ajourføring

Bestyrelsen skal årligt gennemgå ovenstående politik, med henblik på, at følge op på de fastsatte måltal.

Godkendt af bestyrelsen 2. februar 2018.


Cookies meddelelse